This plugin hasn’t been tested with the latest 3 major releases of WordPress. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.

WP Contact form shortcode

Description

Plugin Contact form shortcde giúp bạn hiển thị select tỉnh thành, quận huyện, phường xã trên khi sử dụng Contact form 7

Mô tả

Plugin Contact form shortcde giúp bạn hiển thị select tỉnh thành, quận huyện, phường xã trên khi sử dụng Contact form 7

Những tính năng của plugin bao gồm:
* Hiển thị select tỉnh thành bằng shortcode
* Hiển thị select quận huyện bằng shortcode
* Hiển thị select xã, phường, thị trấn bằng shortcode
* Tự động lấy quận huyện, xã, phường thị trấn khi thay đổi giá trị

Cài đặt

Tải plugin lên trên website của bạn tại đường dẫn wp-content/plugins và kích hoạt nó

Hướng dẫn sử dụng

  • Sử dụng shortcode:
    [city city_name class:form-control placeholder”Chọn tỉnh thành”]
    [district district_name class:form-control placeholder”Chọn quận huyện”]
    [wards wards_name class:form-control placeholder”Chọn xã, phường, thị trấn”]

FAQ

  • Không có câu hỏi

Reviews

There are no reviews for this plugin.

Contributors & Developers

“WP Contact form shortcode” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Contributors